GRATIS levering vanaf €100.
Levering via GLS, DPD of Bpost.
Meer dan 10.000 artikelen en 100 MERKEN
Iets niet gevonden? Contacteer ons
Vragen? Bel ons op +32 (0)9 388 66 46 
of via mail

Algemene voorwaarden Codima

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

De consument verklaart alle nodige informatie op de site te hebben verkregen om zijn bestelling te plaatsen. De consument is verplicht deze voorwaarden te lezen alvorens tot bestelling te kunnen overgaan.

Klachten omtrent de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons schriftelijk gemeld worden binnen de vijf dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

Bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 14 dagen na ontvangst. Als wij een langere verwerkingstijd nodig hebben, bevestigen wij binnen 14 dagen dat wij de klacht hebben ontvangen en geven wij een indicatie aan u wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen. Zolang de goederen niet volledig betaald zijn blijven ze eigendom van de verkoper.

Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

In onze verkoopprijzen zijn alle taksen, milieuheffingen, auteursrechten of ander belastingen inbegrepen.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

De verkoper is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan hem toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van codima bvba een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal de verkoper aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zijn eigen fout of nalatigheid of deze van zijn aangestelden, zelfs in geval van grove fout, schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien.

In sommige gevallen zal de koper een verzakingsrecht hebben, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden : men moet consument zijn, het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd,..., het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel beschadigd raakt,..., het product mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten : zodra vb. de verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen.

De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te betalen en zonder een reden op te geven, gedurende 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst."

Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op een ander ondubbelzinnige wijze aan ons.

Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

Indien de klant reeds had betaald, dan zal deze betaling worden teruggestort binnen de 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.

Foto’s op onze website zijn indicatief en niet bindend. Deze beelden kunnen soms afwijken van de werkelijkheid.

Onze prijzen vermeld op onze website/offertes/bestelbonnen, hetzij als stuksprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en alle lasten geldig op de datum van de opstelling van het document. Deze zijn steeds herzienbaar door de verkoper zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de prijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie,met minstens 10% gestegen zijn. De klant verklaart zich hier onherroeplijk akkoord mee.

Indien de koper de goederen niet afhaalt op de afgesproken datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van tien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 15% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 200,00 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

Op alle producten geldt er een standaard garantie van 2 jaar Carry-In , tenzij er ander voorwaarden gelden door de fabrikant. Garantie is enkel geldig indien u de originele aankoopfactuur kan voorleggen en indien de goederen in hun originele verpakking, inclusief drivers en handleidingen worden teruggestuurd. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan. Fysiek beschadigde (verbrand, gebroken ,...) produkten vallen niet onder garantie.

Indien er produkten worden binnen gebracht als defect en indien er na interne controle blijkt dat deze produkten toch niet defect zouden zijn zal er vaste kost worden aangerekend met een minimum van 15 euro.

Indien een product wordt binnen gebracht dat defect is dient er een duidelijk beschrijving van het defect te worden meegeleverd. Bij gebreke hieraan wordt het product op kosten van de afzender teruggestuurd.

Winkel

Maandag 13u30 - 18u30
Di tot vrij 10u00 - 18u30
Zaterdag 10u00 - 17u00

Kortrijksesteenweg 875
B-9000 Gent
09 / 388 66 46

Betaal bij ons veilig met

Webdesign